Warunki zakupu

Ceny mieszkań w zależności od metrażu:
• do 60 m2 – 7100 zł/m2
• pow. 60 m2 – 6550 zł/m2

Dodatkowo płatne są miejsca garażowe, komórki lokatorskie, duże tarasy, ogródki zielone.

 

W pierwszym kroku, należy zwrócić się drogą mailową /preferowane/ lub telefonicznie z zapytaniem o dostępność konkretnego mieszkania. W dalszych krokach:

1. Umowa rezerwacyjna

Umowa rezerwacyjna wiąże się z wniesieniem wpłaty w kwocie 10 000 zł. Podpisanie umowy rezerwacyjnej pozwala zacząć procedury uzyskania kredytu oraz daje Państwu pewność, iż wybrane mieszkanie nie zostanie sprzedane przed momentem uzyskania finansowania.

W biurze przygotowaliśmy dla Państwa:

a) prospekt informacyjny dot. inwestycji wraz z załącznikami,

b) informacje dotyczące sytuacji prawno-finansowej oraz przedsięwzięcia deweloperskiego w tym konkretnych mieszkań /na prośbę Nabywcy/,

c) aktualny stan księgi wieczystej,

d) kopię pozwolenia na budowę,

e) sprawozdanie finansowe dewelopera za ost. dwa lata,

f) projekt budowlany.

2. Finansowanie zakupu

Naszym klientom umożliwiamy profesjonalną obsługę doradcy finansowego oraz wszelką pomoc przy wyborze formy finansowania i uzyskania kredytu hipotecznego na zakup mieszkania.

3. Umowa deweloperska

Wszystkie aspekty związane z nabywaniem mieszkań budowanych w systemie deweloperskim uregulowane zostały zapisami Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U.11.232.1377 z poźn. zm.) tzw. Ustawy Deweloperskiej, która obowiązuje od dnia 29 kwietnia 2012 roku. W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do zapoznania się z treścią ustawy, która zabezpiecza Nabywcę, reguluje zasady praw Nabywcy, określa środki ochrony wpłat dokonywanych przez Nabywcę, zasady i tryb zawieranych umów deweloperskich, obowiązki przedkontraktowe dewelopera, treści umów, prawa i obowiązki stron umowy.

Formalnym zobowiązaniem pomiędzy deweloperem, a nabywcą jest podpisanie umowy deweloperskiej, która jest zawierana w formie aktu notarialnego. Na jej podstawie deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia prawa własności tego lokalu na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego (zakończeniu realizacji), a nabywca zobowiązuje się do uregulowania należności na poczet ceny nabycia tego lokalu. Umowa i załączniki, określają szczegółowo specyfikację mieszkania oraz standard zastosowanych wykończeń.

Na podstawie Umowy deweloperskiej, w księdze wieczystej prowadzonej dla nabywanej nieruchomości dokonywany jest wpis roszczenia Nabywcy o wybudowanie budynku, wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie prawa własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na nabywcę.

W przypadku nieprzewidzianych okoliczności, uniemożliwiających dokonanie wpłaty w terminie przewidzianym harmonogramem przez Nabywcę, niezbędne jest pisemne poinformowanie Dewelopera o tym fakcie – w przeciwnym razie zostaną naliczone ustawowe odsetki za zwłokę.

4. Umowa końcowa

Umowa sporządzona w formie aktu notarialnego podpisywana po protokolarnym przekazaniu mieszkania. Na jej podstawie przenoszona jest na klienta własność mieszkania i stanowi podstawę do założenia nowej księgi wieczystej.

Zakup miejsca postojowego w garażu podziemnym lub naziemnym oraz komórki lokatorskiej jest równoważny z nabyciem prawa własności w stanowiącym odrębny lokal garażu.

Koszt sporządzenia umowy i opłaty sądowe pokrywa w całości nabywca.

5. Wszelkich informacji udzielamy pod numerem tel.  722 733 211.